Oblačinska višnja predstavlja domaću sortu visokih biološko-tehnoloških svojstava, koja je krenula iz anonimnosti seoskih okućnica 1959. godine kada je zemljoradnička zadruga u Oblačini podigla prvi plantažni voćnjak.

Težina (masa) plodova kreće se u rasponu 2,94 – 3,91 grama u zavisnosti od nege, visine roda i godine. Odnos mesa i koštice je 90% prema 10% u korist mesa. Plodovi Oblačinske višnje su tamnocrvene boje pokožice, a meso i sok su intenzivno crno obojeni. Procenat suve materije se kreće od 12 – 18%.

Oblačinska višnja ima malu bujnost stabla i izrazitu samooplodnost cvetova, visok procenat zametanja i održavanja plodova. Kruna ima bogato rodno drvo, rano prorodi, plodovi sazrevaju ujednačeno.

Poređenjem bioloških osobina Oblačinske višnje sa ciljevima naučnih programa oplemenjivanja višnje u svetu, dolazi se do zaključka da Oblačinska višnja u sebi sjedinjuje sve najbitnije naučne kriterijume koji se traže za savremeni sortiment Oblačinska, Marela, Keleris, Španska a to su samo neke od sorti koje možete pronaći u rasadniku Marković.