Očigledno da je u poslednje vreme sve veći naglasak na atraktivnosti i kvalitetu plodova. Vodeće sorte u savremenim zasadima jabuke u Vojvodini danas su „ajdared“, „zlatni delišes“, „jonagold“, „melroz“, „greni smit“, a u manjoj meri „gloster“, „mucu“ i dr.

Vodeća sorta sa više od 50% u plantažnim zasadima u našoj zemlji je sorta „ajdared“ sa tendencijom smanjenja. U Evropi vodeće sorte su „zlatni delišes“, „crveni delišes“, „jonagold“, „greni smit“, dok se „ajdared“ nalazi na jedanaestom mestu sa 1.77%.

„Ajdared“ je jedino sa većim učešćem zastupljen u Nemačkoj sa 6,32%. Podaci pokazuju da su u najnovijim zasadima najveću stopu porasta u proizvodnji u poslednje dve godine imale sorte „fudži’, „breburn“ i „gala“. Sorte „zlatni i crveni delišes“ i dalje imaju visoku stopu rasta proizvodnje, dok za njima manje zaostaju sorte „jonagold“ i „greni smit“.

Od vodećih sorti u Evropskoj uniji najveću stopu rasta imala je sorta „crveni delišes“. Najveći pad proizvodnje imale su sorte „gloster“ i „morgenduft“, a od vodećih „greni smit“. Sortiment južne hemisfere sve više je orijentisan na obojene sorte.

Uprkos tome što se preporučuje veliki broj sorti kruške u proizvodnji se preporučuju one koje su najbolje u pojedinim epohama sazrevanja. U zemljama koje su vodeće po proizvodnji kruške u Evropi dominiraju sledeće sorte „abate fetel“, „konferans“ i „viljamovka“. Marinelli (2002) navodi da od ukupne proizvodnje kruške u Italiji otpada dve trećine na „viljamovku“, „fetelovu“ i „konferans“, a osim ovih gaje se i „crvena viljamovka“, „santa marija“, „drustvenka“, „boskova bocica“, „krasanka“ i dr.

Musacchi i sar. (2003) navode da je u Severnoj Italiji u listi A prema vremenu zrenja svrstano 5 sorti i to „viljamovka“ (0), „konferans“ (19), „abate fetel“ (24), „društvenka“ (26) i „boskova bočica“ (31). U grupu B „toska“ (23), „santa marija“ (-15), „senzacija“ (9), „rosada“ (11), „crvena viljamovka“ (3), „kaskade“ (18), „pakhams triumf’ (32) i „krasanka“ (51).

Na bazi proizvodnih iskustava i stanja proizvodnje i našeg tržišta za gajenje u narednom periodu možemo da preporučimo sledeće sorte krušaka po vremenu sazrevanja: „junska lepotica“, „moretinijeva rana“, „santa marija“, „viljamovka“, „abate fetel“, „boskova boclca“, „kaluđerka“, „krasanka“ i „konferans.