Očigledno da je u poslednje vreme sve veći naglasak na atraktivnosti i kvalitetu plodova. Vodeće sorte u savremenim zasadima jabuke u Vojvodini danas su “ajdared”, “zlatni delišes”, “jonagold”, “melroz”, “greni smit”, a u manjoj meri “gloster”, “mucu” i dr.

Vodeća sorta sa više od 50% u plantažnim zasadima u našoj zemlji je sorta “ajdared” sa tendencijom smanjenja. U Evropi vodeće sorte su “zlatni delišes”, “crveni delišes”, “jonagold”, “greni smit”, dok se “ajdared” nalazi na jedanaestom mestu sa 1.77%.

“Ajdared” je jedino sa većim učešćem zastupljen u Nemačkoj sa 6,32%. Podaci pokazuju da su u najnovijim zasadima najveću stopu porasta u proizvodnji u poslednje dve godine imale sorte “fudži’, “breburn” i “gala”. Sorte “zlatni i crveni delišes” i dalje imaju visoku stopu rasta proizvodnje, dok za njima manje zaostaju sorte “jonagold” i “greni smit”.

Od vodećih sorti u Evropskoj uniji najveću stopu rasta imala je sorta “crveni delišes”. Najveći pad proizvodnje imale su sorte “gloster” i “morgenduft”, a od vodećih “greni smit”. Sortiment južne hemisfere sve više je orijentisan na obojene sorte.

Uprkos tome što se preporučuje veliki broj sorti kruške u proizvodnji se preporučuju one koje su najbolje u pojedinim epohama sazrevanja. U zemljama koje su vodeće po proizvodnji kruške u Evropi dominiraju sledeće sorte “abate fetel”, “konferans” i “viljamovka”. Marinelli (2002) navodi da od ukupne proizvodnje kruške u Italiji otpada dve trećine na “viljamovku”, “fetelovu” i “konferans”, a osim ovih gaje se i “crvena viljamovka”, “santa marija”, “drustvenka”, “boskova bocica”, “krasanka” i dr.

Musacchi i sar. (2003) navode da je u Severnoj Italiji u listi A prema vremenu zrenja svrstano 5 sorti i to “viljamovka” (0), “konferans” (19), “abate fetel” (24), “društvenka” (26) i “boskova bočica” (31). U grupu B “toska” (23), “santa marija” (-15), “senzacija” (9), “rosada” (11), “crvena viljamovka” (3), “kaskade” (18), “pakhams triumf’ (32) i “krasanka” (51).

Na bazi proizvodnih iskustava i stanja proizvodnje i našeg tržišta za gajenje u narednom periodu možemo da preporučimo sledeće sorte krušaka po vremenu sazrevanja: “junska lepotica”, “moretinijeva rana”, “santa marija”, “viljamovka”, “abate fetel”, “boskova boclca”, “kaluđerka”, “krasanka” i “konferans.