Sadnice lišćara žalosne forme

Lišćari žalosne forme su vrsta listopadnog drveća sa obrnuto kalemljenom krošnjom čije su grane povijene i rastu ka zemlji kišobranastog oblika. Svoju primenu našli su u malim baštama, alpinetumima,  kamenjarima i kao drvoredne sadnice ispred luksuznih objekata.

Sade se kada se želi da se doda na raznolikosti sadnog materijala na malim prostorima.

Svojim različitim strukturama kore, bojama i oblikom lista daju poseban vizuelni efekat u svakoj bašti.

Morus alba pendula

Morus alba pendula

Pogledaj
Salix caprea pendula

Salix caprea pendula

Pogledaj
Ulmus grabra pendula

Ulmus glabra pendula

Pogledaj
Sophora japonica pendula

Sophora japonica pendula

Pogledaj